Şu Anda Toplam : 8 Kitap Bulumaktadır.
   Prof.Dr. Saffet KÖSE,İslam Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 1997.
 

  Anahtar Kelimeler :   hakkın kötüye kullanılması, suistimal, zarar

Download Et     

   Prof.Dr. Saffet KÖSE, İslam Hukukunda Kanuna Karşı Hile, Birleşik Yayıncılık, İstanbul 1996
 

  Anahtar Kelimeler :   hile-i şer iyye, hülle, îne, zekat

Download Et     

   Prof.Dr. Saffet KÖSE, İslam Hukuku Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti, İz Yayıncılık, İstanbul 2003 (2. bs.)
  Din ve vicdan hürriyeti kavram olarak yeni ise de ihtiva ettiği anlam çerçevesindeki arayış oldukça eskilere uzanır. Bir toplum ya da bölgede hakim bulunan din veya mezhep dışında farklı tercihlerde bulunan insanlara karşı çeşitli saiklerle gerek devlet gerekse fertler düzeyindeki olumlu ya da olumsuz tavırlar önemini ve hassasiyetini sürekli olarak korumuştur. Günümüzde de farklı ülkelere göre değişik ölçülerde aktüalitesini muhafaza eden bir problem olarak karşımızda durmaktadır. İnsanın sosyal bir canlı olarak toplum halinde yaşama zorunluluğu, din duygusunun fıtrî bir gerçeklik olarak insanla beraber bulunması, insanın akıl ve irade sahibi bir varlık oluşu sebebiyle kendi tercihinden sorumlu olması doğal olarak farklı dine mensup toplumları, bir toplum içinde farklı dine inanmış insanları, bunlar arasında da o dinin normlarının farklı yorumlarından çeşitli ekolleri/akımları (mezhep, tarikat) ortaya çıkarmıştır. Din ve vicdan hürriyeti bu doğal farklılık içinde ortak bir noktada buluşma ihtiyacından doğmuştur. Kur?ân-ı Kerîm?in inanç özgürlüğü alanında getirmiş olduğu değerler dizisi, buna bağlı olarak Hz. Peygamber?in diğer inanç sahiplerine gösterdiği hürriyetçi tavır ve bu iki kaynağa bağlı olarak müslüman toplumlarda oluşmuş ve zengin tarihi tecrübe bu alandaki tartışmalara katkı sağlayacak niteliktedir. Bu çalışma ifade edilen çerçeveyi aşmayacak şekilde bir fikir edinme ihtiyacından doğmuştur.

  Anahtar Kelimeler :   Din özgürlüğü, cihat, mürted, zimmi, cizye

Download Et     

   Prof.Dr. Saffet KÖSE, Çağdaş İhtiyaçlar ve İslam Hukuku , Rağbet Yayınları, İstanbul 2004
  İslam Hukuku Alanında yazarın 14 makalesini toplu halde ihtiva eden kitap

  Anahtar Kelimeler :  

Download Et     

   Prof.Dr. Mehmet ERDOĞAN, İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 1990
  ahkamın değişmesi ve islam hukuku alanında doktora tezi

  Anahtar Kelimeler :   ahkamın değişmesi

Download Et     

12